ในหลวงพระราชทานปริญญา มรภ.พิบูลสงคราม-อุตรดิตถ์ พระราชินีรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วันที่ 9 ธ.ค.63 เวลา 16.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจำปีการศึกษา 2559 -2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ พระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตและปริญญาบัตรมหาบัณฑิตแก่ผู้แทนมหาวิทยาลัย พร้อมกับพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 2,058 คน

อ่านข่าวต้นฉบับ: ในหลวงพระราชทานปริญญา มรภ.พิบูลสงคราม-อุตรดิตถ์ พระราชินีรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ข่าวงาน
Author: ข่าวงาน

Freelance Job online

About Author

Freelance Job online