ประกาศแล้ว! กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฉบับที่ 2 ปี 2564

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฉบับที่ 2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2564 เป็นต้นไป โดยใช้บัญชีเงินสมทบ บัญชี ก.ใหม่ ท้ายกฎกระทรวง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฉบับที่ 2 ลงนามโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเมื่อ 4 ก.พ. 2564

โดยกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป

โดยให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินสมทบ บัญชี ก. ท้ายกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความตำมบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้แทน

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกันตน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม

เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนโดยลดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพของผู้ประกันตนงวดเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 และงวดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ราชกิจจาฯ-เงินสมทบประกันสังคม ฉบับที่2

บัญชีก. เงินสมทบประกันสังคม64

อ่านข่าวต้นฉบับ: ประกาศแล้ว! กฎกระทรวง กำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ฉบับที่ 2 ปี 2564

ข่าวงาน
Author: ข่าวงาน

Freelance Job online

About Author

Freelance Job online